ONAMA KARARINA iTiRAZ

        YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

GÖNDERİLMEK ÜZERE,

 

......ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

.../.../....

DOSYA NO             :     

 

KARAR DÜZELTME

İSTEYEN/SANIK        :  

 

VEKİLİ               :

    

DAVACI               :

    

SUÇ                  :

    

KONU                 : 

Yüksek mahkeme tarafından verilen onama kararının düzeltilerek bozulmasına karar verilmesi istemidir. 

  

   

AÇIKLAMALAR          :

1-........ Asliye Ceza  Mahkemesi tarafından müvekkilim hakkında verilen ../../.... tarihli  ve ../.... E. Ve ../.... K. sayılı mahkumiyet kararı esas ve usul bakımından yasaya aykırıdır. 

 

2-Hatalı bulduğumuz yerel mahkeme kararını ../../.... tarihinde temyiz etmiş idik. Karar yüce mahkeme tarafından da maalesef bazı önemli hususlar göz ardı edilerek, Yargıtay ( )Ceza  Dairesi’nin ../../.... tarihli ve ../.... E ve ../../.... K sayılı kararıyla temyiz nedenlerimiz yerinde görülmediğinden reddedilerek onaylanmıştır.

 

3-Yargıtay ( ) Ceza Dairesinin yukarıda esas ve karar numarası ile tarihi belirtilen bu kararının esas ve yasaya göre düzeltilmesi gerekmektedir. Esas ve usulden kaynaklanan düzeltme nedenlerimiz aşağıdadır.

                         

a)

b)

c)

d)

 

İSTEM SONUCU         : 

Yukarıda açıklanan nedenler ile, karar düzeltme yönündeki talebimizin kabulü ile Yargıtay ( ) Ceza Dairesi tarafından verilen       ../....Esas, ../.... Karar sayılı ve ../../.... tarihli ONAMA şeklindeki kararının kaldırılarak, tekrar görüşülmek üzere ve BOZMA istemi ile aynı ceza dairesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederim. 

 

   SANIK VEKİLİ