YARGILANMANIN YENiLENMESi iSTEMiDiR

        .......SAYIN BAŞKANLIĞINA,

.......

 

 

DOSYA NO             :.......

 

YARGILAMANIN

YENİLENMESİNİ 

İSTEYEN                 :.......

 

SANIK                     :.......

 

VEKİLİ                     :.......

 

DAVACI                   :.......

 

MÜDAHİL                :.......

 

SUÇ                         :.......

 

KONU                      : Yargılamanın yenilenmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR     :1-Mahkemenizce verilen  ../.... Esas, ../.... Karar sayılı ve ../../.... tarihli ilam tarafımızdan temyiz edilmesine karşın, Yargıtay ( ) Ceza Dairesinin  ../.... Esas, ../.... Karar sayılı ve ../../.... tarihli kararı ile onanmıştır. Aynı daireye Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtası ile yapmış olduğumuz karar düzeltme talebi de red edildiğinden karar kesinleşmiştir.

 

2-Kesinleşen kararın alındığı yargılamanın yenilenmesini istemekteyiz. Yargılamanın yenilenebilmesi için, CMUK 327 gereği gerekli yasal koşullar oluşmuştur. 

 

Şöyle ki;

 

a)

b)

c)

d)

 

YASAL NEDENLER : CMUK 327 ve diğer yasa maddeleri.

 

KANITLAR               : Dava dosyası, görgü tanıkları,diğer kanıtlar.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle, kesinleşen kararın infazının durdurularak, yargılamanın yenilenmesi kararı verilmek sureti ile, mahkumiyet kararının kaldırılmasına ve Beraat kararı verilmesine karar verilmesini talep ederim. 

        SANIK VEKİLİ